Μάθημα κατάρτισης για τον Manager Μηδενικών Αποβλήτων και Κυκλικής Οικονομίας

• Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία
• Ενότητα 2: Αποδοτικότητα υλικών και πόρων
• Ενότητα 3: Κυκλικός Σχεδιασμός
• Ενότητα 4: Δημιουργία αξίας σε επιχειρησιακά μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας
• Ενότητα 5: Εργαλείο αυτοαξιολόγησης και δημιουργίας κυκλικών λύσεων

Ο Manager Μηδενικών Αποβλήτων και Κυκλικής Οικονομίας είναι ένας επαγγελματίας ικανός να αξιολογεί τη χρήση πόρων, την παραγωγή αποβλήτων και κύκλους ζωής προϊόντων και να αναπτύσσει, να υλοποιεί και να παρακολουθεί συγκεκριμένα έργα για «κλείσιμο του βρόχου» σε μια εταιρεία.

Click on the flag to enter the relative course

The course is developped for qualified Zero Waste and Circular Economy Managers and consists of 5 learning units:

  • Learning Unit 1: Introduction to circular economy
  • Learning Unit 2: Materials & resource efficiency
  • Learning Unit 3: Circular design
  • Learning Unit 4: Value creation in circular economy  circular business models
  • Learning Unit 5: Self-assessment and co–creation of circular solutions

A Zero Waste and Circular Economy Manager is a professional able to asses resource use, waste generation, and products lifecycles, and develop, implement and monitor specific projects for “closing the loops” in a company.