Kurs dla techników do ponownego wykorzystania materiałów budowlanych :

• Jednostka nr 1: Wprowadzenie (w tym zbiór dobrych praktyk w miastach).
• Jednostka nr 2: Elementy budowlane.
• Jednostka nr 3: Elementy drewniane.
• Jednostka nr 4: Sprzęt elektryczny w budynkach.
• Jednostka nr 5: Przeprowadzanie oceny materiałów budowlanych i rozbiórkowych wielokrotnego użytku.

Wykwalifikowany pracownik/technik do ponownego wykorzystania materiałów budowlanych i rozbiórkowych przeprowadza ocenę strumieni odpadów budowlanych i rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania przed rozbiórką i renowacją budynków. Celem jest ułatwienie i zmaksymalizowanie odzysku materiałów i komponentów z rozbiórki lub remontu budynków i infrastruktury w celu ich ponownego wykorzystania, bez uszczerbku dla środków i praktyk bezpieczeństwa.

Click on the flag to enter the relative course


The course is developped for qualified workers from reuse of construction & demolition sector and consists of 5 learning units:

  • Learning Unit 1: Introduction (including best practice in cities)
  • Learning Unit 2: Construction elements
  • Learning Unit 3: Wooden elements
  • Learning Unit 4: Electric equipments in buildings
  • Learning Unit 5: Conduction of an assessment of reusable construction and demolition materials

A qualified worker for reuse of construction & demolition materials carries out an assessment of reusable construction and demolition waste streams prior to demolition and renovation of buildings. The aim is to facilitate and maximize recovery of materials and components from demolition or renovation of buildings and infrastructures for beneficial reuse, without compromising the safety measures and practices.

This qualified worker must be familiar with different types of reusable construction and demolition materials as well as dismantling, material recovery and repairing techniques. She / he should have a basic knowledge of European strategies for construction sector and waste management.

In the EU context, this task could be performed by trained workers within the reuse parks as well as repair, recycling & waste collection centers as well as construction or demolition companies.