Tečaj Tehnik za nič odpadkov in krožno gospodarstvo:

• Učna enota 1: Uvod (vključno z najboljšimi praksami v mestih)
• Učna enota 2: Gradbeni elementi
• Učna enota 3: Leseni elementi
• Učna enota 4: Električna oprema v stavbah
• Učna enota 5: Izvedba ocene gradbenih materialov in materialov po rušenju za večkratno uporabo

Usposobljen delavec za ponovno uporabo gradbenih in rušilnih materialov opravi oceno tokov gradbenih odpadkov in odpadkov za ponovno uporabo pred samo rušitvijo ali obnovo stavb. Cilj je olajšati in maksimirati obnovitev materialov in sestavnih delov od rušenja ali obnove stavb in infrastrukture za koristno ponovno uporabo, ne da bi pri tem ogrozili varnostne ukrepe in prakse.

Click on the flag to enter the relative course


The course is developped for qualified workers from reuse of construction & demolition sector and consists of 5 learning units:

  • Learning Unit 1: Introduction (including best practice in cities)
  • Learning Unit 2: Construction elements
  • Learning Unit 3: Wooden elements
  • Learning Unit 4: Electric equipments in buildings
  • Learning Unit 5: Conduction of an assessment of reusable construction and demolition materials

A qualified worker for reuse of construction & demolition materials carries out an assessment of reusable construction and demolition waste streams prior to demolition and renovation of buildings. The aim is to facilitate and maximize recovery of materials and components from demolition or renovation of buildings and infrastructures for beneficial reuse, without compromising the safety measures and practices.

This qualified worker must be familiar with different types of reusable construction and demolition materials as well as dismantling, material recovery and repairing techniques. She / he should have a basic knowledge of European strategies for construction sector and waste management.

In the EU context, this task could be performed by trained workers within the reuse parks as well as repair, recycling & waste collection centers as well as construction or demolition companies.